Avís legal

El portal web esportslescala.cat i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del Patronat Municipal d’Esports de L’Escala.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

El portal web esportslescala.cat, resta subjecte a les condicions següents:

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del Patronat d’Esports de L’Escala. La informació que es facilita no potser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, incloent-hi la gratuïta.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del Patronat d’Esports de L’Escala o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.

El Patronat d’Esports de L’Escala no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web. Caldrà, però, atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

Protecció de dades.

El Patronat d’Esports de L’Escala, esportslescala.cat, complirà la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal. Adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari. Preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

L’usuari del web, dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza al Patronat d’Esports de L’Escala a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal al Patronat d’Esports de L’Escala resta assabentat que podrà exercir davant el mateix, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD.

Avís legal. Danys i perjudicis.

El Patronat d’Esports de L’Escala no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a nosaltres:

  • No garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics.
  • D’interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques o desconnexions del servei web.
  • Dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet.
  • Dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Patronat d’Esports.
  • De la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta administració.
  • No garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web. Quan sigui possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

El Patronat d’Esports de L’Escala es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. També a modificar l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús del portal, esportslescala.cat, implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. 

Informació sobre les cookies.


Formulari de contacte

esportslescala.cat


Avís legal. Esports L'Escala