Esports a L'Escala

Política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD).

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Àrea d’Esports
Ajuntament de L’Escala
CIF: P1706800H
Rusiñol, 4
17130 L’Escala
Telèfon: 972 772951
esports@lescala.cat

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
Gestió de les sol·licituds d’informació que es realitzen a través de la pàgina web o el correu electrònic amb la finalitat de facilitar-los la informació sobre els nostres serveis de protecció de dades.
Gestió precontractual en el cas que ens sol·liciti pressupost. En el cas que sigui client o proveïdor, gestió comptable, fiscal i administrativa.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Consentiment exprés de l’usuari a través de la selecció de la casella check d’enviament del formulari on verifica el seu consentiment.
Mesures precontracte en el cas de sol·licituds de pressupost o altres informacions amb relació als nostres serveis de protecció de dades.
Si és client per a l’execució d’un contracte com a client.
El compliment d’obligacions legals aplicables a l’activitat, derivades de la legislació mercantil i tributària.

PER QUANT TEMPS CONSERVARÉ LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals que ens proporciona seran conservats mentre es mantingui la nostra relació contractual o mercantil.
No obstant això a partir de la data de la finalització de la nostra relació contractual o mercantil les seves dades seran conservades:
Un any les derivades de connexions realitzades per internet amb el nostre lloc web, correu electrònic i trucades telefòniques de veu, missatgeria instantània, SMS o MMS.
En el cas que sigui client nostre les seves dades seran conservades:
Quatre anys a efectes fiscals. Els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedeixi (IRPF, IVA…) així com els suports documentals que justifiquin les anotacions registrades en els llibres.
Sis anys. Es conservaran les dades personals incloses en els llibres obligatoris, documentació i justificants concernents a la meva activitat professional d’acord amb el Codi de Comerç.

COM S'HAN OBTINGUT LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades obtingudes les ha proporcionat vostè mitjançant el formulari de la web.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES PERSONALS?

No existeix cap cessió de dades prevista, excepte obligació legal.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN EM FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

Qualsevol interessat podrà sol·licitar l’exercici dels següents drets:

Dret d’accés:
L’interessat tindrà dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen.

Dret de rectificació:
L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin o incomplets.

Dret de supressió:
L’interessat tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals que el concerneixin quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.

Dret de limitació:
Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament els conservaria per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades:
Pel que pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedits o transferits a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.

Dret de retirar el consentiment:
Vostè tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

Dret d’oposició:
L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades.

COM PODRÀ EXERCIR QUESTS DRETS?

Posem a la seva disposició, si ens ho sol·liciten, els formularis on podrà exercir aquests drets. Podrà sol·licitar-nos en el correu esports@lescala.cat indicant-nos el dret que vol exercitar i li enviarem el formulari corresponent. L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida al correu electrònic esports@lescala.cat o bé en el domicili postal al  C/ Rusiñol, 4 – 17130 L’Escala.

QUI POT EXERCIR ELS DRETS?

Els drets dels interessats són personals, per tant, seran exercits pel titular de les dades acreditant degudament la seva identitat (per a això se li sol·licitarà el DNI o equivalent).
També podrà exercir-se a través de representació legal, i en aquest cas, a més del DNI de l’interessat o equivalent, haurà d’aportar-se DNI i document acreditatiu autèntic de la representació del tercer.

QUINA SERÀ LA NOSTRA OBLIGACIÓ QUAN EXERCEIX ALGUN DELS DRETS?

El responsable del tractament haurà de contestar la sol·licitud que se li dirigeixi en tot cas, amb independència que figurin o no dades personals de l’afectat o interessat en els seus tractaments. En el cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits especificats, el responsable del fitxer haurà de sol·licitar l’esmena d’aquests.
El responsable de tractament respondrà a les sol·licituds en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

DRET DE RECLAMACIÓ A l'AUTORITAT DE CONTROL

Vostè, podrà sol·licitar la tutela de drets que no hagin estat degudament atesos a l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Bé a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM?

En general, pot usar el lloc web sense facilitar cap informació de caràcter personal. Si bé disposem de diverses seccions en la nostra pàgina web en les quals existeixen formularis de recollida de dades personals que són necessaris per a poder prestar-li els serveis que ens sol·licita. Les dades personals que recaptem són:  Nom, email i telèfon.
Quan ens remet algun d’aquests formularis sol·licitant-nos informació, l’usuari garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzats les dades de caràcter personal que ens faciliti de manera que els mateixos responguin, en tot moment, a la seva situació real.
L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes poguessin causar.

QUINES MESURES ADOPTEM PER A MANTENIR SEGURA LA SEVA INFORMACIÓ?

Apliquem mesures tècniques i físiques raonables per a protegir la informació que recollim a través del Lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES EN XARXES SOCIALS

Utilitzem els comptes de Facebook, Youtube i Instagram per a informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. En fer-te seguidor nostre, consents que tracti les dades personals que estiguin disponibles en el teu perfil, exclusivament per a aquesta finalitat i només a l’entorn de Facebook, Youtube i Instagram conforme a les seves polítiques d’ús i privacitat.
Podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades, retirada del consentiment i oposició en l’adreça esports@lescala.cat. Atendrem les teves sol·licituds en el marc i amb les limitacions derivades de les regles de funcionament establertes per Facebook, Youtube i Instagram.

Contactar

Davant de qualsevol dubte podeu utilitzar aquest formulari per contactar amb nosaltres i enviar les vostres consultes, aclariments i/o suggeriments que creieu oportuns.

L'Àrea d'Esports

Ens trobaràs

Rusiñol, 4 - 17130 L’Escala.
Telèfon 972 772951
44CH+VX Codi Maps
42°07’19.7″N 3°07’48.0″E
42.122128, 3.129997

T'atendrem

De dilluns a divendres.
Matí de 8:00 a 13:00 hores.
Tarda de 15:00 a 19:00 h.
Els caps de setmana
dependrà de la competició.

Contactar

Telèfon 972 772951
esports@lescala.cat
Pavelló Municipal d'Esports